Bangkok Solutions is not only a web designer & developer, but an effective online marketer. We help our clients develop the right online strategy for their business. For instance, we can develop an online game to promote a new product or brand, create an e-newsletter for important announcements, or send bulk SMS messages to customers in order to keep them up to date. Above all, our online marketing objective is to help make our clients’ brand into a vital part of their customers’ lives.

บริการหนึ่งที่เป็นที่ประทับใจของลูกค้าบางกอกโซลูชั่น นอกจากความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์แล้ว คือการให้บริการทางการตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ เราทำงานเป็นทีมร่วมกับลูกค้า เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการทำธุรกิจออนไลน์ให้แก่ลูกค้าของเรา อาทิเช่น การใช้เกมส์ออนไลน์ เพื่อสร้างกระแสสำหรับเปิดตัวสินค้าใหม่ สร้างจดหมายข่าว สำหรับสมาชิกในรูปแบบที่น่าสนใจให้เขาต้องติดตาม หรือกระทั่งการส่งข้อความทางมือถือ เพื่อนเตือนความจำ(เรียก)ลูกค้า กิจกรรมทั้งหมดนี้ ก็เพื่อสร้างแบรนด์ของลูกค้าเรา ให้ประทับอยู่ในใจ จนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกค้า