The creation of your site begins with the idea of how it will represent your company. Often, just knowing that it is time to go online or improve the quality of your existing site can be of benefit to you or your clients. Wherever you start, we will go through the process with you and guide you to the finish line. If you are thinking about going online, consider these key questions: Why do you want to have a website? Who will visit your site? How will visitors benefit from it?

คุณอาจมีความคิดว่าจะนำเสนอบริษัทของคุณผ่านทางเว็บไซต์ในรูปแบบใด บริการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์นั้น เริ่มต้นได้จากเพียง ประกายไอเดียของคุณว่าได้เวลาทำเว็บไซต์ดีๆขึ้นมาสักเว็บหนึ่งแล้ว ไม่ว่าคุณจะมีเว็บอยู่แล้วต้องการปรับปรุงให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น หรืออยู่ที่จุดเริ่มต้นของความต้องการมีเว็บไซต์ บางกอกโซลูชั่น มีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาของคุณตั้งแต่เริ่ม เป็นต้นไป ถ้าคุณคิดจะพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ ขอให้เริ่มที่นี่ : ถามตัวเองว่า ทำไมต้องมีเว็บไซต์ ประโยชน์อะไรที่คุณคาดว่าจะได้รับ ใครจะเป็นผู้ใช้บริการในเว็บของคุณบ้าง และ เขาเหล่านั้นจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง